Hae arkistosta

Suomen vanhempainliitto

Nuorta tukeva kodin ja koulun yhteistyö tärkeää myös lukiossa

Kannanotot, Uutiset, Lehdistötiedotteet, 07.03.2018


Nuorta tukeva kodin ja koulun yhteistyö tärkeää myös lukiossa

Hallituksen lukiolakia ja ylioppilastunkintoa koskevassa esityksessä mm. ehdotetaan, että Opetushallitus ei enää jatkossa määräisi oppilaitoksen ja kodin yhteistyön keskeisistä periaatteista osana opetussuunnitelman perusteita, vaan yhteistyötä koskevat asiat siirrettäisiin kokonaisuudessaan paikallisesti päätettäväksi. Suomen Vanhempainliitto ei kannata hallituksen esitystä, vaan pitää tärkeänä, että Opetushallitus määrittelee jatkossakin kodin ja oppilaitoksen yhteistyön keskeiset periaatteet, joiden käytännön toteutus kuvataan paikallisessa opetussuunnitelmassa.

Jos kodin ja oppilaitoksen yhteistyö poistuu opetussuunnitelman perusteista, viestii se koulutuksen järjestäjille ja oppilaitoksille, ettei huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ole tärkeää. Tämä ei liene lain tarkoitus. Uusissa varhaiskasvatussuunnitelman ja perusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa painotetaan aikaisempaa vahvemmin vanhempien osallisuutta. Tätä taustaa vasten lukiolakiin ehdotettu kirjaus, jossa kodin ja oppilaitoksen yhteistyötä ei mainittaisi enää lukion opetussuunnitelman perusteissa, veisi juuri päinvastaiseen suuntaan.

Jätimme opetus- ja kulttuuriministeriölle esityksestä lausunnon, jonka keskeinen sisältö on:

- Lukiokoulutuksen alueellinen saavutettavuus tulee turvata ja jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus suorittaa lukio-opinnot kotoa käsin.

- Lukioiden yhteistyö korkeakoulujen kanssa tulee järjestää niin, että kaikilla lukiolaisilla on mahdollisuus lukioaikaisiin korkeakouluopintoihin / korkeakouluihin tutustumisen riippumatta lukion sijaintikunnasta.

- Vanhempainliitto ehdottaa, että lukiolaissa kiinnitetään perusopetuslain mukaisesti huomiota opiskelijan työmäärään ja määritellään lukion työmäärä sellaiseksi, että opiskelijalle tulee jäädä riittävästi aikaa myös lepoon, virkistykseen ja vapaa-aikaan.

- Vanhempainliitto pitää tärkeänä, että Opetushallitus määrittelee jatkossakin kodin ja oppilaitoksen yhteistyön keskeiset periaatteet lukion opetussuunnitelman perusteissa. Paikallisissa opetussuunnitelmissa kuvataan yhteistyön käytännön toteutus.

- Lukion oppikirjojen ja -materiaalien tulee olla opiskelijoille maksuttomia.

- Lukiolaissa tulee määrätä myös kiusaamiseen, väkivaltaan ja häirintään puuttumisesta. Oppilaitoksessa tai koulumatkalla tapahtuneesta kiusaamisesta, häirinnästä ja väkivallasta tulee ilmoittaa perusopetuslain tavoin niihin syyllistyneen ja niiden kohteena olevan alaikäisen opiskelijan huoltajalle tai muulle lailliselle edustajalle.

- Ylioppilastutkinnon hyväksytyn kokeen uusimiskertoja tulee lisätä maltillisesti Gaudeamus Igitur - ylioppilastutkinnon kehittäminen -raportin esityksen mukaisesti: hyväksytty koe voitaisiin uusia kaksi kertaa ja hylätty kolme kertaa. Vanhempainliitto pitää kuitenkin tärkeänä, että ylioppilastutkintoa kehitetään rinta rinnan korkeakoulujen pääsykoeuudistuksen kanssa ja hyväksytyn kokeen uusimiseen tehdään tarvittaessa muutoksia.

Lue lausuntomme kokonaisuudessaan täältä

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,