Suomen vanhempainliitto

Hyvän vuorovaikutuksen edellytyksiä

Opettajan työ on ihmissuhdetyötä, jossa vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä. Vuorovaikutustaitojen merkitys korostuu myös vanhempaintapamisissa. Psykologi, yhteisökouluttaja ja työnohjaaja Liisa Kiesiläinen (nyk. Raina) on kuvannut hyvän ammatillisen vuorovaikutuksen edellytyksiä kouluyhteisössä seuraavasti:

Vuorovaikustusvastuu

Vastuu vuorovaikutuksesta on aina ammattilaisella. Vastuu on työhön kuuluva asia eikä se ole riippuvainen vastapuolen taidoista. Vuorovaikutusvastuu edellyttää oman vuorovaikutuskanavan (väylä, jonka kautta lähetetään ja vastaanotetaan viestejä) aukipitämistä: valmiutta kuunnella ja vastaanottaa toisen osapuolen viestejä.

Hyvä tahto - välittäminen

Hyvä tahto näkyy huolenpitona ja välittämisenä. Yhteistyöhön ryhdytään ja sitä ylläpidetään tietoisesti. Yhteiseen tavoitteeseen pyritään aktiivisesti, vaikka vuorovaikutus ei aina olisikaan helppoa. 

Ihmisen kunnioitus

Ihmisen kunnioitus on ehdotonta ja se tulee säilyttää kaikissa vuorovaikutussuhteissa. Kunnoitus on ammattietiikkaan kuuluva asia eikä sitä tarvitse erikseen ansaita.

Vastuu omista ajatuksista, tunteista ja teoista

Yksityisessä ja ammatillisessa vuorovaikutuksessa on eroja. Ammatillisessa vuorovaikutuksessa tulee tulee tiedostaa omat tunteet ja säädellä tunteiden siivittämää käyttäytymistä.

Oikein kuuleminen - ymmärtäminen

Kuulemisen taito on vuorovaikutuksen ammattilaisen arvokkaimpia ominaisuuksia. Oikein kuuleminen ja ymmärtäminen on haasteellista. Kuuntelun merkitys työvälineenä korostuu ja taitoa voi harjoitella.

Tärkeiden asioiden sanominen - rehellisyys

Rehellisyys on vuorovaikutuksen kulmakivi. Vuorovaikutustilanteissa on oleellista säilyttää sekä hienotunteisuus että suoruus. Asioita voi sanoa hienotunteisesti suoraan.

Opettaja työpöytänsä äärellä

"Kun noudattaa ammatillisuuden periaatteita eli kantaa vastuun vuorovaikutuksesta, toimii aktiivisella hyvän tahdon periaatteella, suhtautuu kunnioittavasti, kantaa vastuun omista ajatuksista, tunteista ja teoista sekä yrittää todella kuunnella ja ymmärtää toisen viestejä, ei mikään tärkeä asia voi jäädä puhumatta."

Liisa Kiesiläinen:
Vuorovaikutusvastuu - ammatilliset vuorovaikutustaidot kasvatusyhteistyössä (1998, Arator)

Katso myös Leena Nousiainen ja Ulla Piekkari:

Osallistuva oppilas, yhteisöllinen koulu - koulun kehittämisen kansio

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,