Suomen vanhempainliitto

Eväitä varhaiskasvatuskeskusteluun

Lastentarhanopettaja on vastuussa ryhmänsä lasten varhaiskasvatussuunnitelmien laadinnasta. Hyvä varhaiskasvatuskeskustelu edellyttää koko henkilöstön havaintoja lapsesta. Ryhmässä on tärkeä sopia pelisäännöt, kuinka lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista havainnoidaan.

Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet velvoittaa vanhempia ja lastentarhanopettajaa keskustelemaan toimintakauden aikana lapsen kasvusta, kehityksestä ja oppimisesta sekä vahvuuksista, mielenkiinnon kohteista ja mahdollisesta yksilöllisestä tuentarpeesta.

Ensimmäinen varhaiskasvatuskeskustelu (vasu-keskustelu) pidetään toimintakauden alkupuolella. Toinen keskustelu on pidettävä vuoden sisällä ja se on luonteeltaan arvioivampi. Sen yhteydessä tarkistetaan aiemmin lapselle laadittu varhaiskasvatussuunnitelma. Vasu tulee kuitenkin tarkistaa aina, kun se nähdään lapsen kannalta tarpeelliseksi. Tärkeän pohjan keskustelulle muodostaa avoin ja tiivis yhteistyö vanhempien kanssa.

Vanhemmat osallistuvat keskusteluihin mielellään. He kokevat tärkeäksi saada jakaa ajatuksiaan ja keskustella lastansa koskevista asioista sekä arjen tilanteista. Lisäksi he kuulevat mielellään lapsen arjesta päiväkodissa ja ryhmän aikuisten havainnoista liittyen lapsen kehitykseen.

Päiväkodeilla on erilaisia käytäntöjä vasu-keskusteluiden järjestämiseen. Tarkempaa tietoa asiasta saa suoraan päiväkodin johtajalta tai tutustumalla yksikkökohtaiseen varhaiskasvatussuunnitelmaan. Lisätietoa lapsen varhaiskasvatussuunnitelmasta löytyy Varhaiskasvatussuunnitelman perusteista.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,