Suomen vanhempainliitto

Toisiin tutustuminen ja vanhempien ryhmäyttäminen

Luokan vanhemmat voivat olla monella tavalla opettajan tukena rakentamassa hyvää luokkahenkeä ja vahvistamassa luokan hyvinvointia. Vanhemmat saavat myös vertaistukea toisistaan. Jotta vanhemmat voivat toimia yhdessä, heillä täytyy olla tilaisuuksia tutustua toisiinsa.

Toisiin tutustumiseen kannattaa käyttää aikaa erityisesti oppilaan koulupolun siirtymävaiheissa (ykkös- ja seiskaluokkalaisten vanhemmat) ja aina kun opettaja aloittaa uuden luokan kanssa.

Suomen Vanhempainliitossa kehitetty ryhmäyttävä vanhempainilta -malli, antaa vinkkejä toisiin tutustumiseen ja vanhempien ryhmäyttämiseen. Mallia on pilotoitu alakoulussa, mutta se sopii soveltaen myös yläkouluun.  Ryhmäyttävässä vanhempainillassa on huomioitu erikseen myös maahanmuuttajataustaiset vanhemmat.

Myös Vanhempainliiton kehittämä Wilho -työkalu tarjoaa välineitä vanhempien keskinäisen vuorovaikutuksen vahvistamiseen.

Vanhempainliiton Luokan vanhempaintiimi-opas tarjoaa ideoita ja näkökulmia luokan tason vanhempaintoimintaan. 

Tutustumiseen ja ryhmäyttämiseen soveltuvia toimintatapoja löytyy myös Espoon Päivähoidosta esiopetuksen kautta kouluun-käsikirjasta.

Vanhemmat kulttuurien sillanrakentajina

Tuntevatko luokan vanhemmat toisensa?

Suomen Vanhempainliiton Vanhempien Barometri 2011 -kyselyn mukaan 53 % alakoululaisten ja 76 % yläkoululaisten vanhemmista kertoi tuntevansa lapsensa luokan vanhemmat melko tai erittäin huonosti.

© Suomen Vanhempainliitto, Mariankatu 28 B 5, 00170 HELSINKI,